Joan Ferrarons i Llagostera

traductor editorial i jurat

Traducció / Ofereixo traduccions en els àmbits de la literatura i les humanitats, amb l’alemany, el castellà, el català, el francès, l’anglès i l’ídix com a llengües de partida i el català i el castellà com a llengües d’arribada. A través de la col·laboració amb nombrosos professionals, també puc acceptar encàrrecs en altres combinacions lingüístiques.

Traducció jurada / Com a traductor oficial habilitat per la Generalitat de Catalunya, puc oferir traduccions jurades en alemany i català de tota mena de documents, com ara certificats de naixement o matrimoni, títols i expedients acadèmics, informes laborals o contractes. Una traducció jurada sempre està signada i segellada pel traductor per tal que les autoritats o els seus destinataris en reconeguin la validesa oficial.